• Parsi Anjuman Baug Dharamshala, Royapuram
  • Southern Railway Headquarters, Park City
  • Chepauk Palace